+ 45 97 32 10 33

regodkendt af SocialTilsyn Midt

Referat

Type af tilsyn: Godkendelse af et tilbud
Type af godkendelse: Godkendelse af eksisterende tilbud
Afgørelse på godkendelse: Godkendt
Dato for godkendelsen: 7. november 2014

 

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud
Socialtilsyn Midt har den 05. februar 2014 foretaget et tilsynsbesøg hos Behandlingshjemmet Schuberts Minde med henblik på at re-godkende tilbuddet. Socialtilsyn Midt konkluderer, at Behandlingshjemmet Schubertsminde samlet set lever op til Kvalitetsmodellens overordnede kvalitetstemaer jf. § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i meget høj grad lever op til et fagligt kvalificeret niveau, en kompetent ledelse og en bæredygtig økonomi i fysiske rammer, der er hensigtsmæssige set i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsyn Midt vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i høj grad understøtter borgerne i, at leve et så selvstændigt liv som muligt og i meget høj grad understøtter, at borgerne udnytter deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsyn Midt vurderer også, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i meget høj grad har tilstrækkelig pædagogisk kvalitet og acceptabelt kompetenceniveau.

Uddannelse og beskæftigelse
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i meget høj grad giver borgerne mulighed for, at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Borgerne er enten indskrevet i kommunale folkeskoler i omegnskommunerne eller på specialskolen Rindum Kjærgård, hvor der med udgangspunkt i borgernes behov og forudsætninger udarbejdes elevplaner med konkrete mål for den enkelte. Behandlingshjemmet Schuberts Minde har et tæt samarbejde med skolerne om dette og der er fokus på, at borgerne har en god skolegang socialt og fagligt. Borgerne har i meget høj grad et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Selvstændighed og sociale relationer
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i høj grad understøtter borgerne i, at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt efter deres egne ønsker og behov. Tilbuddet samarbejder med relevante parter i borgernes familier og netværk samt i det omgivende samfund.

Målgruppe, metoder og resultater
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde i meget høj grad har et klart formuleret formål med indsatsen og at Behandlingshjemmet Schubertsmindes metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Behandlingshjemmet Schuberts Minde arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde respekterer og sikrer borgernes medbestemmelse og medindflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og deres hverdag på Behandlingshjemmet Schuberts Minde. Desuden understøttes borgernes fysiske og mentale sundhed og overgreb og magtanvendelser forebygges

Organisation og ledelse
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet C.M. Schuberts Minde i meget høj grad har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent ledelse. Ledelsen driver tilbuddet økonomisk ansvarligt og sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og den daglige ledelse.

Kompetencer
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Mindes medarbejdere i meget høj grad har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til de metoder der anvendes samt borgernes aktuelle behov. Behandlingshjemmet Schuberts Minde sikrer at børn og unge har en tryg hverdag og opvækst med stabile relationer.

Økonomi
Tilsynet vurderer, at Behandlingshjemmet Schuberts Minde har en meget høj grad af bæredygtighed i økonomien, hvilket blandt andet skal ses i lyset af stedets egenkapital og soliditetsgrad. Det er tilsynets vurdering, at der er en meget høj grad af gennemskuelighed for tilsynet vurderet på baggrund af regnskab, revisionsprotokol og budget. Desuden vurderes det , at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og takst.

Fysiske rammer
Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer, omgivelser og faciliteter på Behandlingshjemmet Schuberts Minde, i meget høj grad er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe og formål. Såvel ude som inde, tilgodeser de fysiske rammer borgernes behov og interesser og sikrer deres ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk.