+ 45 97 32 10 33

Behandlingsmetoder

Schuberts Mindes opgave er, at skabe udvikling og forvandling hos børn og unge gennem et bevidst planlagt og målrettet behandlingsmiljø. Miljøet er kendetegnet ved en omsorgsfuld og forudsigelig struktur, ved tydelige grænser og roller, samt ved indlevelse og fokus på barnets ressourcer.

læring

Metoder

Det er vores målsætning, at øge barnets Positive mentale sundhed, gennem en tilrettelagt miljøterapi, det vil sige at:

 • Øge barnets evne til at sætte sig et mål og forfølge det
 • Øge evnen til at mestre negative tanker
 • Øge evnen til at producere et konstruktivt og positivt tankesæt
 • Øge evnen til at indgå i sunde relationer med andre mennesker

Gennem bevidst tilrettelagte praksisformer, arbejdsopgaver, motion, kulturformidling, leg og sport, ART-forløb (social færdighedstræning, vredeshåndtering og moralsk ræsonnement) udvikles gradvist de kompetencer, barnet/den unge har brug for, når det skal mestre eget liv på en fornuftig og konstruktiv måde.

Behandlingen går således i princippet ud på, at inddrage barnet i et forpligtende og oplevelsesrigt socialt samspil med dets omgivelser, altid med baggrund i en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som målretter vores indsats direkte i forhold til barnets/den unges udfordringer.

Ressourcer & Kompetencer

Vi lægger hovedsageligt vægt på, at øge barnets ressourcer og kompetencer indenfor følgende områder og eksekutive funktioner:

 • Impulskontrol
 • Erkendelse af egne behov og følelser
 • Behovsudsættelse
 • Almen viden
 • Indsigt i konsekvenserne af egne handlinger
 • Indlevelse i andre mennesker
 • Problemløsning
 • Etablering af relationer
 • Normer og regler for god opførsel
 • Sociale færdigheder
 • Indsigt i egen historie
 • Skolemæssige færdigheder.

Behandlingen bliver skræddersyet og målrettet det enkelte barn ved halvårlige konferencer, og udviklingen evalueres dagligt.

Behandlings metoder

For at opnå ovenstående mål, anvendes en vifte af forskellige behandlingsmetoder. Se nedenfor, her er nævnt nogle eksempler:

Motion

Vi dyrker meget motion. Vi spiller fodbold, svømmer, løber og leger. Vi syntes det er vigtigt, fordi det skaber glæde og velvære. Desuden modvirker motion negative tanker og depression.

Information

Informationskultur består af avislæsning, moderne mediebrug, nyhedsformidling fra ind- og udland minimum fire gange om ugen, hertil kommer obligatorisk lektielæsning/ lektiehjælp for at øge den almene viden.

neuropædagogik

Vi tager udgangspunkt i en neuropsykologisk/-pædagogisk viden i vores behandling af børn og unge. Vores tilgang bygger på en analyse af barnets eksekutivfunktioner og mulige kognitive vanskeligheder.

Psykoedukation

Børn og unge gives under opholdet en gradvis indsigt i egne vanskeligheder og de undervises i, hvordan de på sigt kan blive i stand til at kompensere for en række af deres vanskeligheder.

hypnose

Vi anvender i visse situationer hypnose og hypnoterapi i forbindelse med bl.a. angsttilstande og hæmmende vaner, men også som en  bearbejdning af traumatiske oplevelser. Dette efter nærmere aftale.

Medicinering

Hvor det skønnes nødvendigt, inddrages børne- og ung-domspsykiatrien.

metakognitiv terapi

Vi bygger vores behandling på en adfærdsterapeutisk og kognitiv referenceramme, således er vi fokuserer på hvordan automatiske tanker har indflydelse på vores følelsesliv, vores fysiologi og vores adfærd. Vi arbejder derfor med hvordan børn og unge tænker og hvorfor de tænker som de gør.

art

Tre gange om ugen i 10 uger deltager en gruppe af børn og unge i ART - træning. Her trænes sociale færdigheder, vredeshåndtering og moralsk ræsonnering.

nada og akupunktur

Vi tilbyder øreakupunktur og akupunktur, efter nærmere aftale, i forbindelse med psykisk ubalance og som supplement i forhold til andre behandlingstiltag.

terapi

Børn og unge der har brug for individuel terapi, har mulighed for det. Oftest er der tale om en jeg-støttende terapi, som tager udgangspunkt i den enkeltes smerte og vanskeligheder.

Oplevelser

Mange af de børn og unge vi møder på vores vej er kendetegnet ved, at være fattige på kultur og oplevelser. Derfor er det en vigtig del af behandlingen, at vi gennem en lang række oplevelser udvider deres fysiske og psykiske tumlerum.